ความเป็นพลเมืองในสังคมระยะเปลี่ยนผ่าน

  • รูปภาพ: ทีมงาน FES ประเทศไทย ภาพถ่ายโดย ศรันย์ภัทร แซ่วงศ์ / FES ประเทศไทย

การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง

FES ประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง (Thai Civic Education network www.thaiciviceducation.org) .เครือข่ายนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนครู นักการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคมที่ทำงานด้านการศึกษาในการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างความเป็นพลเมือง ส่งเสริมให้เกิดพลเมืองที่มุ่งมั่นเพื่อความเป็นธรรมทางสังคม และสร้างสรรค์สังคมประชาธิปไตยที่คำนึงถึงความหลากหลายและการมีส่วนร่วมของพลเมืองทุกภาคส่วน โดยมีกิจกรรมหลักคือ การจัดการฝึกอบรมครูและนักการศึกษา นอกจากนี้ มีการจัดเวทีเสวนาสาธารณะและการอภิปรายแลกเปลี่ยนทั่วประเทศในเรื่องของการจัดการศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง และการจัดทำสื่อการเรียนการสอนเพื่อใช้ในห้องเรียนและกิจกรรมเสริมต่างๆ

โรงเรียนเพื่อการมีส่วนร่วมในฐานะพลเมือง

FES ประเทศไทย ร่วมกับองค์กรภาคีจัดการอบรมและกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้พลเมืองมีส่วนร่วมทางการเมืองและสังคม โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกๆ ปี ได้แก่ โรงเรียนนักข่าวสืบสวน (School for Investigative Journalism) ในหลักสูตร “ถอดรื้อมายาคติ” ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจากหลากหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นตัวแทนจากภาคประชาสังคม สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป และกิจกรรมที่เริ่มต้นในปี พ.ศ. 2561 ได้แก่ โรงเรียนอนาคต (School of Tomorrow) ซึ่งเปิดรับเยาวชนให้เข้าร่วมหลักสูตรที่มุ่งเน้นการอภิปรายประเด็นคำถามต่างๆ เกี่ยวกับอนาคตของสังคมไทยทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ศิลปะ ฯลฯ นอกจากทักษะเฉพาะหลักสูตรแล้ว กิจกรรมทั้งสองยังมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เข้าร่วมสามารถรวมตัวเป็นเครือข่ายเพื่อก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในสังคมต่อไป

เอกสารเผยแพร่

Teerakowitkajorn, Kriangsak; Tularak, Woradul

On-demand food delivery

Emerging realities in Thailand's platform-mediated work
Bangkok

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (590 KB, PDF-File)


Kulkolkarn, Kiriya

Impact of the transition to electrical vehicles on workers in automotive parts manufacturing in Thailand

Bangkok

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (860 KB, PDF-File)


มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท ประจำประเทศไทย

ที่อยู่ อาคารธนภูมิ ชั้น 23
เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพ 10400

+ 66 (0) 2652 7178
+ 66 (0) 2652 7180

info(at)fes-thailand.org

ทีมงานและติดต่อเรา


Facebook

Facebook

เพื่อที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับ FES ประเทศไทย และกิจกรรมที่เราจัดขึ้นเร็ว ๆ นี้มากขึ้น ติดตามและกดไลค์ Facebook Page ของเรา เพิ่มเติม
เพิ่มเติม

กลับไปบนสุด